Växla Nav
Min kundvagn

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS

 1. ALLMÄNT

  Dessa allmänna villkor för försäljning och leverans (“Villkoren”) gäller Meal Makers Sweden AB:s (“Meal Makers”) försäljning och leverans av samtliga produkter (”Produkterna”) som saluförs på www.mealmakers.se (”Hemsidan”) till kunder i Sverige (“Kunden”). Överenskommelser med Kund som avviker från dessa Villkor gäller enbart om de skriftligen har bekräftats av Meal Makers.

 2. REGISTRERING SOM KUND

  För att en Kund ska kunna köpa Produkter via Hemsidan måste Kunden registrera sig på Hemsidan som köpare och godkännas av Meal Makers. I samband med registreringsförfarandet kommer Meal Makers att inhämta en kreditupplysning avseende Kunden.

 3. ORDER

  Produkterna på Hemsidan säljs till fast pris eller genom ett auktionsförfarande. Samtliga bud och beställningar från Kund är bindande. Efter avslutad försäljning kommer Meal Makers att översända en orderbekräftelse till Kunden. Ett bindande avtal mellan Kunden och Meal Makers uppkommer genom Meal Makers orderbekräftelse.

  Efter att Kunden har mottagit orderbekräftelse från Meal Makers, har Kunden enbart rätt att avbeställa Produkter om detta godkänns av Meal Makers.

 4. PRIS

  Priser och fraktkostnader anges exklusive moms på Hemsidan.

 5. FAKTURERING OCH BETALNING

  Meal Makers tillämpar förskottsbetalning alternativt betalning mot faktura med 20 dagars förfallotid räknat från leveranstidpunkt. Meal Makers kommer att meddela Kunden i samband med att Kunden registrerar sig som köpare på Hemsidan om Kunden kommer att få erlägga förskottsbetalning eller betalning mot faktura 20 dagar. Till grund för Meal Makers bedömning ligger den kreditupplysning som Meal Makers inhämtar avseende Kunden. Vid förskottsbetalning erbjuder Meal Makers Kunder 2 % rabatt på priset för de köpta Produkterna.

  Meal Makers samarbetar med Fortnox Finans AB (”Fortnox”) avseende all fakturering, vilket innebär att Fortnox kommer att ställa ut fakturor till Kunden. Fortnox kommer att skicka samtliga fakturor via e-post. Betalning ska erläggas till det i fakturan angivna bankgiro/plusgirot och vara Fortnox tillhanda senast på fakturans förfallodag.

  Om betalning uteblir eller inte sker i rätt tid kommer Meal Makers, genom Fortnox, att vidta åtgärder för att erhålla betalning samt påföra lagstadgad dröjsmålsränta samt lagstadgade avgifter i form av påminnelseavgift, förseningsavgift, avgift för upprättande av amorteringsplan och inkassoavgift. Om betalning alltjämt uteblir efter vidtagna inkassoåtgärder kan Meal Makers komma att ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning vid allmän domstol.

 6. LEVERANS

  Vid förskottsbetalning sker leverans efter erhållen betalning och vid betalning mot faktura 20 dagar sker leverans efter att Meal Makers har översänt orderbekräftelse. Meal Makers eftersträvar att leverera beställda Produkter snarast möjligt och leveranstiden uppgår vanligtvis till 3-5 arbetsdagar. Om leverans inte kan ske inom denna tidsfrist kommer Meal Makers att kontakta Kund och informera om aktuell leveranstid.

  Leverans av beställda Produkter sker i första hand på hel eller halv pall och levereras direkt till Kund på angiven leveransadress. Det är inte möjligt att ändra leveransadress i efterhand. Leverans sker till gatuplan eller till tomtgräns och endast på vardagar mellan kl. 8-17. Produkterna lämnas endast ut mot kvittens, vilket innebär att leveransen måste mottas och signeras av anställd hos Kund.

  I priset för Produkterna ingår endast ett leveransförsök. Om Produkterna måste levereras på nytt kommer denna leverans att debiteras Kund.

 7. REKLAMATION

  Kunden ska noggrant undersöka Produkterna i samband med mottagande av leverans. Transportskador ska reklameras till Meal Makers senast inom tre dagar efter leverans. Övriga synliga fel ska reklameras inom 14 dagar från leveransdatum och icke-synliga fel inom 14 dagar från att Kund har upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom 2 månader från leveransdatum.

  Om Kund inte reklamerar fel eller skada inom de frister som angetts ovan har Kund förlorat rätten att åberopa felet eller skadan och Meal Makers har således inte någon skyldighet att vidta åtgärder eller utge ersättning hänförliga till sådana fel och skador.

 8. PÅFÖLJDER VID FEL OCH SKADA

  Om en levererad Produkt är felaktig eller skadad och Kund har reklamerat inom de frister som anges under punkten 6, ska Meal Makers, efter eget gottfinnande, antingen i) ersätta Produkten med en motsvarande Produkt eller ii) återbetala det belopp som Kunden har köpt Produkten för. Vid godkänd reklamation ska Meal Makers även bekosta returfrakt för Produkten. Kunden har inte rätt till ytterligare ersättning än vad som anges i denna punkt och har inte heller rätt att begära skadestånd av Meal Makers.

 9. PERSONUPPGIFTER

  I samband med att Kund registrerar sig som köpare och köper Produkter via Hemsidan kan Meal Makers komma att samla in och lagra uppgifter om enskild person, däribland företrädare för Kunden. Meal Makers behandlar uppgifterna i datasystem för att fullfölja åtaganden mot Kunden, administration och fakturering/avisering i samband därmed, för att fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra sina och samarbetspartners produkter och tjänster. Meal Makers kan komma att komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis privata och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter. Personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av samarbetspartners till Meal Makers såväl i Sverige som utomlands för fullgörande av ovan angivna ändamål. Meal Makers tillhandahåller på begäran från person vars personuppgifter behandlas uppgift om vilken information som behandlas. Person vars personuppgifter behandlas har vidare rätt att begära att Meal Makers tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Begäran ställs till kundservice@mealmakers.se

 10. ÖVERLÅTELSE

  Meal Makers äger rätt att överlåta, belåna eller pantsätta fakturafordran mot Kund till annan.

 11. FORCE MAJEURE

  Meal Makers är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför Meal Makers kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. Part som önskar befrielse enligt ovan ska utan dröjsmål meddela den andra parten därom.

 12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

  På dessa Villkor och vid tvist mellan parterna ska svensk lag tillämpas och tvist ska avgöras av allmän domstol.